Deklaracja dostępnościSamorządowej Biblioteki Publicznej w Ostrowie Lubelskim.

Samorządowa Biblioteka Publiczna w Ostrowie Lubelskim zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony Samorządowej Biblioteki Publicznej w Ostrowie Lubelskim www.bibliotekaostrow.pl.

Data publikacji strony internetowej: 2021-03-15

Data ostatniej aktualizacji: 2021-09-28

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

  1. brak audiodeskrypcji oraz napisów dla materiałów video/multimedialnych opublikowanych przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej;
  2. brak opisów alternatywnych i tytułów dla pojedynczychi zdjęć i grafik,
  3. brak informacji o komunikatach dla czytników ekranu w momencie ich pojawienia się,
  4. pojawią się błędy w semantyce html,
  5. nieprawidłowa kolejność fokusa na formularzu.

Redaktorzy serwisu dokładają wszelkich starań, aby treści umieszczane na stronie były dostępne cyfrowo dla jak najszerszego grona odbiorców serwisu.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2021-03-15. Deklarację sporządzono na podstawie: samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Katarzyna Zalewska, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 81 8520081. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Samorządowa Biblioteka Publiczna w Ostrowie Lubelskim, ul Batorego 4

Biblioteka mieści się na parterze w budynku Samorządowego Przedszkola w Ostrowie Lubelskim. Budynek jest przystosowany dla osób niepełnosprawnych. Występujące bariery to: brak zjazdu dla niepełnosprawnych z drogi głównej, brak miejsca parkingowego dla niepełnosprawnych, brak zjazdu dla niepełnosprawnych z drogi głównej, brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.

Filia w Rozkopaczewie, Rozkopaczew 34

Filia biblioteczna mieści się w budynku Szkoły Podstawowej. Budynek jest przystosowany dla osób niepełnosprawnych. Występujące bariery to: brak podjazdu dla niepełnosprawnych ( biblioteka posiada osobne wejście) brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.

Filia w Kolechowicach, Kolechowice 125

Filia biblioteczna mieści się w budynku Szkoły Podstawowej. Pomieszczenie, gdzie mieści się biblioteka znajduje się na piętrze. Lokal nie jest przystosowany dla osób niepełnosprawnych. Występujące bariery to: brak windy, brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.